Financieel recht

Print deze pagina

Het financieel recht geeft de regels voor financiële diensten en producten. De meeste van deze regels staan in de Wet op het Financieel Toezicht en het Burgerlijk Wetboek. Veel van die regels hebben tot doel het beschermen van de klant en het bevorderen van eerlijke en transparante financiële markten.  Wij kunnen u helpen met juridische vragen over:

Beleggingen

De belangrijkste wettelijke regels voor beleggingsdiensten- en producten gaan over de informatieverstrekking aan de klant, de kwaliteit van dienstverlening en vergunningvoorschriften. Veel voorkomende juridische vragen en conflicten rondom beleggen gaan over:

 • Onzorgvuldig vermogensbeheer of beleggingsadvies
 • Fouten bij het uitvoeren van effectenorders
 • Onvoldoende risicomanagement binnen beleggingsfondsen
 • Naleving van de informatie- en zorgplicht tegenover de klant
 • Benadeling van beleggers door ondernemingen in financiële moeilijkheden
 • (Mogelijke) beleggingsfraude, zoals Ponzi-fraude en Boiler-Roomfraude

Verzekeringen

De wet maakt onderscheid tussen ‘schadeverzekeringen’ en ‘sommenverzekeringen’.  Bij een schadeverzekering is de uitkering gekoppeld aan de geleden schade en bij een sommenverzekering in principe niet. Veel voorkomende schadeverzekeringen zijn de opstal- en inboedelverzekering voor uw woning of bedrijfspand, de verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid of beroepsaansprakelijkheid en inkomensderving bij arbeidsongeschiktheid.  Veel voorkomende sommenverzekeringen zijn de levensverzekering (kapitaal- of lijfrenteverzekering) en de ongevallenverzekering. Bij levensverzekeringen kunnen ook fiscale kwesties spelen.

Veel voorkomende juridische vragen rondom verzekering gaan over:

 • Is een schade of risico onder de verzekering gedekt?
 • Kan de verzekeraar een beroep doen op verzwijging door de verzekeringnemer?
 • Hoe groot is de schade precies en welk deel hiervan moet de verzekeraar vergoeden?
 • Wat is de afkoopwaarde of premievrije waarde van een levensverzekering?
 • Is sprake van onderverzekering waardoor de schade niet volledig wordt vergoed?
 • Welke verplichtingen heeft de verzekeringnemer tegenover de verzekeraar?

Hypotheken en kredieten

Het verstrekken van krediet is aan regels onderworpen. Deze regels zien vooral op goede informatieverstrekking aan de klant en het voorkomen van onverantwoorde schulden. Ook door meer algemene wetgeving wordt enige bescherming geboden tegen onbillijke voorwaarden en het eenzijdig wijzigen van de voorwaarden of het vervroegd opeisen of opzeggen van het krediet. Wanneer het huis als ‘onderpand’ is gegeven voor het krediet spreekt men van een hypotheek.

Veel voorkomende juridische vragen over kredietverlening en hypotheken gaan over:

 • Informatieverstrekking over de verplichtingen en risico’s van het kredietproduct
 • Eenzijdige wijziging van de krediet- of hypotheekvoorwaarden door de kredietverstrekker
 • Vervroegde opeising of opzegging van het krediet of de hypotheek door de kredietgever
 • Uitwinning van aan het krediet verbonden zekerheden, zoals pand, hypotheek en borgtocht
 • Gevolgen van vervroegde aflossing door de kredietnemer, zoals boeterente

Pensioen

Pensioen is een inkomensvoorziening bij ouderdom, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Naast de in de wet geregelde overheidspensioenen (AOW, WIA en ANW) wordt meestal via de werkgever aanvullend ouderdomspensioen opgebouwd, vaak in combinatie met partnerpensioen. Daarnaast is vaak sprake van aanvullende risicodekkingen, zoals een aanvullend nabestaandenpensioen en premievrije voortzetting van de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid. Bij ontslag komen die risicodekkingen vaak te vervallen. Ook stopt bij ontslag meestal de verdere pensioenopbouw. De al opgebouwde aanspraken blijven wel bestaan.  De wet verplicht de werkgever om de uitvoering van de pensioenregeling onder te brengen bij een pensioenuitvoerder. Meestal is dit een pensioenfonds of een verzekeraar. De Pensioenwet geeft regels om opgebouwde pensioenrechten te beschermen en een goede informatieverstrekking aan deelnemers en gepensioneerden te waarborgen.

Pensioenkwesties kunnen soms gaan om zeer grote bedragen. De waarde van misgelopen pensioen kan gemakkelijk tienduizenden of zelfs honderdduizenden euro’s per deelnemer bedragen omdat het pensioentekort niet slechts één jaar wordt misgelopen, maar vaak gedurende 15 tot 20 jaar. Zeker bij aanpassing van de pensioenregeling in combinatie met waardeoverdracht of bij ontslag of arbeidsongeschiktheid kan het financiële belang van de pensioenkwestie groot zijn.  Het is dan ook verstandig dit niet te onderschatten en hierover zo nodig juridisch advies te vragen.

Veel voorkomende juridische vragen over pensioen kunnen gaan over:

 • Pensioenrechten als de werknemer ten onrechte niet is aangemeld bij het pensioenfonds
 • Eenzijdige wijziging van de pensioenregeling door de werkgever of de pensioenuitvoerder
 • Pensioenrechten als de werkgever fuseert of wordt overgenomen
 • Overdracht van de pensioenwaarde naar een andere pensioenregeling of uitvoerder
 • Pensioengevolgen van ontslag en arbeidsongeschiktheid
 • Pensioenverdeling bij echtscheiding en overlijden