Ondernemingsrecht

Print deze pagina
Themafoto Ondernemingsrecht - 2

Het ondernemingsrecht omvat de regels die gelden voor de juridische organisatie van de onderneming. De meest voorkomende ondernemingsvormen zijn de BV, VOF en eenmanszaak. Dan gaat het dus om de relatie tussen aandeelhouders/vennoten, bestuurders en financiers. In ruimere zin omvat het ook de relatie van de onderneming met zijn klanten, leveranciers en zakenpartners.

Wij kunnen u helpen met juridische vragen over:

Ondernemingsfinanciering

Veel MKB-ondernemingen financieren zich uit eigen middelen met eventueel een aanvullend krediet van de bank. Ook voor grotere investeringen, zoals de bouw of aankoop van vastgoed en machines, wordt vaak gebruik gemaakt van bancair krediet. Toch zijn er goede alternatieven voor bancaire financiering. Het kan zeker nuttig zijn om ook naar deze alternatieve financieringsvormen te kijken. Zeker voor starters en groeiers met een nog beperkte omzet of ondernemingen die te maken hebben met tijdelijke financiële moeilijkheden kunnen juist daar interessante mogelijkheden liggen.

Wij kunnen u helpen met de juridische aspecten van de financiering van uw onderneming, zoals diverse vormen van krediet bij de bank, het aantrekken van krediet of aandelenkapitaal bij private investeerders en beleggingsinstellingen, de uitgifte van MKB-obligaties, crowdfunding en object gebonden financiering zoals factoring van handelsvorderingen en leasing van activa.

Bedrijfsovername

Het kopen of verkopen van een onderneming kan complex zijn. Hierbij spelen onder andere fiscale, financiële en juridische aspecten. Wij helpen u om de transactie op voor u zo gunstig mogelijke juridische voorwaarden te laten plaatsvinden en de juridische risico’s zoveel mogelijk te beperken. Hierbij wordt meestal nauw samengewerkt met uw accountant en/of fiscale adviseur.

Belangrijke juridische momenten in het overnameproces zijn onder andere:

 • Geheimhoudingsovereenkomst
 • Intentieverklaring
 • Juridisch due diligence onderzoek
 • Koopovereenkomst en garanties
 • Notariële leveringsakte

Samenwerking tussen ondernemers en beëindiging daarvan

Wanneer u als ondernemer in een BV, VOF, maatschap of andere rechtsvorm samenwerkt met meerdere vennoten of aandeelhouders is het verstandig hierover goede afspraken te maken en om in deze in een samenwerkingsovereenkomst vast te leggen. Belangrijke zaken zijn hierbij onder meer ieders inbreng en eigendomsdeel, de interne besluitvorming, vertegenwoordigingsbevoegdheid, het al dan niet toestaan van nevenactiviteiten, verdeling van winst en verlies, toetreding en uittreding van vennoten of aandeelhouders en een goede geschillenregeling.

Wij kunnen u helpen met juridische vragen over het aangaan, wijzigen en beëindigen van diverse samenwerkingsovereenkomsten tussen ondernemers zoals:

 • Aandeelhouders- en managementovereenkomsten voor de BV
 • Vennootschapsovereenkomst bij een VOF
 • Maatschapsovereenkomst bij een maatschap
 • Uitkoop van aandeelhouders/vennoten/maten
 • Joint venture overeenkomst tussen zelfstandige ondernemingen

Reorganisatie en doorstart

Wanneer een onderneming nu of op afzienbare termijn niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, kan worden besloten een reorganisatie of doorstart door te voeren. Een reorganisatie is er op gericht de kosten en schulden van de onderneming te verlagen zodat deze voorlopig weer verder kan. Bij een doorstart wordt een nieuwe onderneming opgericht die de gezonde delen van de oude onderneming overneemt. Wij kunnen u helpen een reorganisatie of doorstart juridisch succesvol te laten verlopen. Hierbij moet onder andere worden gelet op de volgende punten:

 • Voorkomen dat de bestuurders of aandeelhouders persoonlijk aansprakelijk worden
 • Voorkomen dat een curator, bewindvoerder of schuldeiser transacties rondom de reorganisatie of doorstart later ongeldig kan laten verklaren (‘actio pauliana’)
 • Bij een reorganisatie: zorgen voor een akkoord dat alle schuldeisers bindt.
 • Bij een doorstart: voorkomen dat schulden of verplichtingen van de oude onderneming direct of indirect overgaan op de nieuwe onderneming. Denk hierbij ook aan het mogelijk automatisch overgaan van de arbeidsovereenkomsten met werknemers.

Overige zakelijke overeenkomsten en conflicten

De meest voorkomende zakelijke overeenkomsten zijn die tussen de onderneming en zijn klanten en leveranciers. Meestal gaat het daarbij om koopovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht. Hierbij wordt vaak ook gebruik gemaakt van Algemene Voorwaarden.

Wij kunnen u op dit gebied onder andere helpen met:

 • Het opstellen van goede zakelijke contracten en Algemene Voorwaarden
 • Incasso van geldvorderingen
 • Conflicten met klanten of leveranciers over een geleverd product of dienst
 • Eenzijdige aanpassing van contractsbepalingen of Algemene Voorwaarden
 • Beëindiging van langlopende overeenkomsten