Werkwijze en tarieven

Print deze pagina
Ingang Rechtbank Zutphen
Stapel dossiers IJsselstad juristen

Hieronder geven wij u informatie over onze werkwijze en tarieven.

Werkwijze

Kennismakingsgesprek

De eerste kennismaking met ons kantoor is altijd gratis. Meestal kan dit via de telefoon. In dit eerste (telefoon)gesprek gaan wij samen met u na wat uw vraag is en hoe wij u daarmee eventueel kunnen helpen. Voor vragen over Financieel Recht en Arbeidsrecht kunt u ook gebruik maken van ons Spreekuur op donderdagmiddag. Meer informatie hierover kunt u hier vinden: Spreekuur.

Opdrachtbevestiging

Mocht u ons kantoor hierna een opdracht verlenen, dan ontvangt u hiervan een schriftelijke opdrachtbevestiging. Ook maken wij dan een afspraak met u over het tarief.

Algemene voorwaarden

Op alle werkzaamheden en diensten van ons kantoor zijn de Algemene Voorwaarden van De IJsselstad Juristen van toepassing. U kunt deze hier raadplegen: Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden liggen ook ter inzage op ons kantoor en worden u op verzoek kosteloos toegezonden.

Toepasselijk recht

Op de relatie tussen ons kantoor en onze cliënten is het Nederlandse recht van toepassing.

Verzekering

Ons kantoor heeft een verzekering afgesloten tegen beroepsaansprakelijkheid via AON (Paalbergweg 2-4, 1105 AG Amsterdam, telefoon: 088 – 34 34 770).  Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop deze verzekering aanspraak geeft vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. De dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bedraagt in voorkomende gevallen maximaal € 1.000.000 per aanspraak en maximaal € 2.000.000 per contractjaar. Desgewenst kunt u de verzekeringspolis op ons kantoor inzien.

Klachtenregeling

Mocht de dienstverlening op enig moment niet aan uw verwachtingen voldoen of mocht u een vraag of klacht hebben hierover, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk van u. Wij zullen dan proberen samen met u tot een voor u bevredigende oplossing hiervoor te komen.

Mocht u een geschil met ons kantoor aan de rechter willen voorleggen, dan is de Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen hiertoe exclusief bevoegd. Particuliere cliënten hebben daarnaast de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van hun eigen woonplaats.

Tarieven

Uurtarief

Wij verrichten onze werkzaamheden in principe op basis van een uurtarief. Hierover maken wij met u een heldere afspraak voordat wij voor u aan het werk gaan. Onze declaratie is dan gebaseerd op de aan uw zaak bestede tijd vermenigvuldigd met het uurtarief vermeerderd met 21%  btw. De tijd wordt bijgehouden in eenheden van 6 minuten. Op uw verzoek kunnen wij u een schriftelijke specificatie verstrekken van de verrichte werkzaamheden en de daaraan bestede tijd.

Vaste prijs

Het is vaak ook mogelijk om in plaats van een uurtarief een vaste prijs af te spreken.

Resultaatsafhankelijk tarief

In procedures en bij geldvorderingen is het soms mogelijk om het tarief mede te laten afhangen van het behaalde resultaat. Er geldt dan een lager uurtarief of een lagere vaste prijs die pas achteraf wordt verhoogd afhankelijk van het in de zaak behaalde resultaat.

Transactiewaarde

Bij transacties zoals een financiering of bedrijfsovername werken wij soms op basis van een % van de transactiewaarde - met een minimum en maximum - als de transactie succesvol verloopt.

Externe kosten

Mocht het nodig zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden andere partijen in te schakelen dan komen de kosten daarvan voor rekening van de cliënt tenzij anders is afgesproken. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de kosten van een deurwaarder, getuigen of deskundigen. Mocht het nodig zijn om dit soort kosten te maken dan zullen wij u dit uiteraard eerst met u bespreken.

Verhalen van kosten op tegenpartij

Wij proberen altijd om de kosten van de zaak zoveel mogelijk te verhalen op de tegenpartij.

Verhalen van kosten op rechtsbijstandsverzekering

Als u een procedure moet voeren of een second opinion wilt hebben dan is het soms mogelijk om de kosten daarvan te verhalen op uw rechtsbijstandsverzekering. Wij zullen bij de intake met u nagaan of die mogelijkheid er is. U heeft dan het recht om zelf een jurist aan te wijzen. U bent dan dus niet verplicht om gebruik te maken van een jurist die wordt aangewezen door de verzekeraar